A bírósági épületben tartózkodás rendje

A Győri Törvényszék elnökének 1/2016.(III.16.) számú, a bírósági épületben tartózkodás szabályairól, a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzata

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 168. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2012. OBH utasítása alapján a következő szabályzatot adom ki.

Szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Győri Törvényszék, a Győri Járásbíróság, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság, a Soproni Járásbíróság, továbbá a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületének rendjére azzal, hogy célját képezi a bíróságokon folyó ítélkezés, továbbá ügyfélforgalom zavartalanságának fenntartása, ideértve a rendfenntartással kapcsolatos általános és rendkívüli biztonsági intézkedések végrehajtását.

Követelmények

I.

A bíróság épületnek a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe -   ide értve a kezelőirodákat, továbbá a gazdasági hivatal irodáinak egyes részeit –,  és a tárgyalóterembe a bírósági ügyintézés, valamint tárgyaláson történő részvétel céljából, kivéve az eljárási törvényekben meghatározott korlátozásokat, bárki beléphet.

Zárt tárgyalás elrendelése esetén ennek tényét a tárgyalási jegyzéken fel kell tüntetni, illetve a zárt tárgyalás elrendelésének tényéről a biztonsági szolgálatot az érintett bíró köteles tájékoztatni.

A bírósági épületekbe való bejutás az ügyfélforgalom számára elsődlegesen az épületek főbejáratán történik és ugyanez a kilépés helye.

Mozgásukban korlátozottak számára az erre külön kialakított bejáraton történik meg az épület megközelítése, valamint elhagyásának biztosítása, mely feladatkörben a vezető teremőr köteles eljárni, illetve szükség esetén a lifteket kezelni.

Az épületekbe történő legkorábbi belépés időpontja 7.00 óra, az épületeket legkésőbb 17.00 órával zárni kell, és a vezető teremőrnek intézkedni kell a riasztóberendezések beüzemeléséről. A fenti időponttól az épület sajátosságaira figyelemmel, illetve a rendkívüli eseményekre figyelemmel az adott törvényszéki, vagy helyi bíróság elnöke eltérhet, különösen, ha ez szükséges a tárgyalások folyamatosságának megtartása miatt, vagy a különböző egyéb szakmai programok lebonyolítása érdekében.

II.

Az épületbe történő beérkezéskor az eljárásokban szereplő személyeket –  ide értve a jogi képviselőket is, továbbá a nyilvános tárgyalásra hallgatóságként érkezőket –  a vezető teremőr, illetve helyettesei kötelesek átvizsgálni, továbbá a megfelelő információkkal ellátni. A személyellenőrzés a fémkereső kapu használatával történik meg, míg a csomagellenőrzést a csomagvizsgáló gép használatával kell lebonyolítani. A fenti ellenőrzés mellőzendő a bíróságokon dolgozó személyek vonatkozásában, ide értve más bírósági, vagy bírósággal kapcsolatban álló hatóságnál dolgozó személyek, valamint látogatóik tekintetében. Az elektronikus beléptető rendszeren való áthaladás mellőzhető, amennyiben ez egészségügyi okok miatt indokolt, ezen igazolás bemutatása azonban kötelező.

III.

A bírósági épületekbe – kivéve, ha az eljárási cselekmény lefolytatásához az szükséges – lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes, vagy rendbontásra alkalmas eszközzel senki nem léphet be, ide nem értve a rendőrség, a büntetés-végrehajtási testület, vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú szolgálati feladatot ellátó tagjait. Amennyiben az eljárási cselekmény lefolytatásához a fenti tárgyak behozatala szükséges, erről az ügyben eljáró bíró a bíróság elnökét, továbbá a vezető teremőrt előzetesen tájékoztatja, majd utólag beszámol az eljárási cselekmény lefolytatásának rendjéről.

A vezető teremőr, illetve a teremőrök kötelesek az épület rendjét megtartani, ide értve azt, hogy az eljárásokban részt vevő személyek, a hallgatóság, továbbá a sajtó gyakorolhassák jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket. Aki az épületben tartózkodás szabályait megszegi, zavarja a bíróság működését, valamint az igazságszolgáltatás méltóságát, a vezető teremőr, illetve a teremőrök az arányosság figyelembe vételével kötelesek gyakorolni a Bszi. 170. § (1) bekezdésében foglalt jogkörüket. Amennyiben a rendfenntartást végző személy intézkedésének az eljárás alá vont nem tesz eleget, a vezető teremőr, illetve a teremőrök kötelesek az intézkedésre jogosult rendőrhatósághoz fordulni, és erről az érintett bíróság elnökét haladéktalanul tájékoztatni.

Kiemelt kockázatú ügy tárgyalása esetén az ügyben érintett bíró az adott bíróság elnökének köteles a tárgyalás kitűzését megelőzően a kitűzés tényéről, annak időpontjától, valamint a biztonsági kockázat mértékéről tájékoztatást adni, ezt követően az adott bíróság elnöke a biztonsági kockázatot akár más hatóság segítségével felmérni, és intézkedést foganatosítani a tárgyalás rendjének megtartásáról. Ezen intézkedés foganatosítása kiterjed amennyiben szükséges, a rendőrhatósággal, a Nemzeti Nyomozó Irodával, valamint a Terrorelhárító Központtal való kapcsolatfelvételre, a velük való egyeztetésre.

Kiemelt biztonsági kockázatú ügy esetén az épület rendjének, illetve az épületben való tartózkodásnak, valamint az időtartam tekintetében a szabályzat általános rendelkezései a sajátosságok figyelembe vételével módosíthatók, illetve a biztosított jogok a zavartalan tárgyalás érdekében korlátozhatók.

IV.

14 év alatti személy belépése kísérő nélkül megtagadható, kivéve, ha a bírósági eljárás során tanúként, vagy egyéb félként kívánják meghallgatni.

A 14 éves kor alatti személyek kísérő nélkül oktatási célból a bíróság épületében tartózkodhatnak, előzetes engedély alapján.

Az épületekbe történő belépés megtagadható, amennyiben a belépni kívánt személy ittas, vagy bódult állapotban van. Amennyiben az ilyen állapotban lévő személy idézésre, vagy értesítésre érkezik, a biztonsági szolgálat értesíti a tanács elnökét, aki meghatározza a további eljárási cselekmények lefolytatását.

Az épületbe való beléptetés megtagadható, amennyiben olyan körülmény áll fenn, mely miatt az épület kiürítése indokolt.

V.

A bírósági épületben tartózkodók kötelesek olyan magatartás tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszolgáltatás méltóságát, továbbá nem zavarja meg a bíróság működését, és megfelel az épület használatának rendjére vonatkozó előírásoknak.

A bírák, igazságügyi alkalmazottak, bírósági ülnökök, vagy a bírósággal egyéb szerződéses viszonyban álló dolgozók látogatókat akként fogadhatnak, hogy a vezető teremőr, illetve teremőrök az érintett dolgozó számára jelzik a látogató érkezését, és a látogatót az érintett dolgozó kísérheti fel a portaszolgálatról az érintett helyiségbe. A bíró, illetve igazságügyi alkalmazott részére, aki nem az adott szolgálati helyen dolgozik, látogatókártya biztosítható, ide értve a bíróság vendégeit is, melyek kiadásáról, illetve a leadás megtörténtéről a vezető teremőrnek, illetve a teremőröknek kell gondoskodnia.

A bírósági épületek belső parkolóit, illetve a bírósági épületek részére biztosított közforgalmi úton lévő parkolókat, kizárólag a bíróság dolgozói használhatják, illetve a fenti használat biztosítható a rendőrség, a büntetés-végrehajtási intézet, valamint az egyéb fegyveres szervek által használt gépkocsik részére is. Az érintett bírósági parkolók használati rendjét a törvényszék elnöke határozza meg, a helyi bíróság elnöke véleményének figyelembe vételével.

Feladatkör, illetve hatáskör

Az adott bírósági épület rendjének fenntartásáról a vezető teremőr, illetve helyettesei kötelesek gondoskodni. A feladatukat képezi továbbá a vagyonvédelmi, tűzvédelmi és rendőrségi jelzések esetén annak valós tartalmáról való meggyőződés, ezzel összefüggésben vakriasztás esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket, és együttműködik a kiérkező hatóság munkatársaival. Munkaidőn túli riasztás esetén köteles az ügyeleti beosztás szerint a lehető leghamarabb az épületnél megjelenni, meggyőződni arról, hogy rendkívüli esemény történt-e, és a riasztásról az adott bíróság elnökét haladéktalanul értesíti. Rendkívüli eseményekről a vezető teremőr köteles eseménynaplót vezetni, melyben fel kell jegyezni a rendkívüli, vagy egyéb események megtörténtét, valamint az ezzel összefüggésben álló intézkedést.

A sajtóval való kapcsolattartás különleges szabályai

A bírósági épületekbe a sajtó munkatársai a sajtóigazolvány bemutatását követően beléphetnek. Hang- és képfelvétel készítéséhez előzetes engedély szükséges, amennyiben előzetes engedéllyel a sajtó nem rendelkezik, a biztonsági szolgálat jelzi a tanács elnökének, továbbá a bírósági vezetőnek, aki határoz a hang- és képfelvétel készítéséről. A sajtó képviselői az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, a bíróság működésének megzavarása nélkül előzetes, vagy utólagos engedély alapján forgathatnak. Amennyiben a bíróság egy adott bírósági eljárásban zárt tárgyalást rendel el, a sajtó képviselői sem a tárgyalóteremben, sem a bírósági épület ezen részében nem forgathatnak, illetve nem tartózkodhatnak.

A bírósági épületekben tartózkodó ügyfelek a bíróság épületében – így különösen a tárgyalótermekben – mobiltelefont, kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközt nem használhatnak, ettől kivételesen a tanács elnökének engedélye alapján eltérhetnek.

Hatályba lépő rendelkezés

Ezen szabályzat 2016. március 16. napjával lép hatályba, és ezzel együtt az 1/2012.(V.8.) számú elnök szabályzat hatályát veszti.

Győr, 2016. március 16. napján

CsatolmányMéret
60.02 KB