GY.I.K. polgári eljárásban

Adhat-e a tanúgondozó tájékoztatást a tanú számára a folyamatban lévő ügy tárgyáról, jelenlegi állásáról, várható eljárási cselekményekről?

A tanúgondozó nem adhat tájékoztatást a tanúnak a folyamatban lévő ügy tárgyáról, a már foganatosított eljárási cselekményekről.

Melyek a tanú jogai?

 • A törvényben meghatározott esetekben és körben megtagadhatja a vallomástételt.
 • Amennyiben vallomást kell tennie, abban az esetben a vallomás összefüggő előadásának joga megilleti.
 • Anyanyelv-használati jog.
 • Szemebesítés esetén kérdés feltevés joga.
 • A bíróság előtti megjelenéssel felmerült költségek bíróság általi megtérítéséhez való jog.

Melyek a tanú kötelezettségei?

 • Megjelenési kötelezettség.
 • Vallomástételi kötelezettség.
 • Közreműködési kötelezettség.
 • Igazmondási kötelezettség.

Elég-e, ha a tanú csak bejelenti a tárgyalásról való távolmaradás tényét a tanúgondozónak?

Önmagában nem elég. Az idézés tájékoztatója is tartalmazza, hogy a távolmaradást igazolni kell, előzetesen, írásban, alapos okkal. A távolmaradás tényét és az alapos okot írásban kell bejelenteni azon a bíróságon, amely az idézést küldte, az ügyszámra hivatkozással.

Milyen igazolásokat lehet benyújtani a távolmaradás alapos okára vonatkozóan?

Betegség esetén orvosi igazolást; külföldi tartózkodás, nyaralás esetén az előre lefoglalt út, a repülőjegy vagy a szállás visszaigazolásának másolatát; hivatalos ügyben a munkáltató igazolását; oktatás, tanfolyam vagy konferencia esetén a rendezvényre szóló meghívót vagy a tematikát.

Mit tehet a tanú, ha a munkáltatója nem engedi el a tárgyalásra?

A tanúként való megjelenés állampolgári kötelesség, ezért a Munka Törvénykönyve is kimondja, hogy erre az időre a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. A bíróság a tárgyaláson való megjelenésről igazolást állít ki a munkáltató részére.

Milyen költségei megtérítésére tarthat igényt a tanú?

A tanú útiköltségének, esetleges szállásköltségének, ellátási költségének, valamint a munkából kiesett időre járó költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

Mit jelent az útiköltség?

 • A tanú lakóhelyéről a kihallgatás helyszínére való utazással és a visszautazással ténylegesen felmerült, egyben igazolt költség.
 • Vasúti szolgáltatás igénybevétele: másodosztályú menettérti jegy ára igényelhető;
 • Helyközi buszjárat: menettérti jegy ára;
 • Helyi tömegközlekedési eszköz: menetjegy ára;
 • Gépjármű: a lakóhely és a kihallgatás helye alapján a legrövidebb oda-vissza út figyelembevételével a km távolság és a NAV által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzata, továbbá a parkolási díj. A számítás során a gépjármű hengerűrtatalma szerint a külön jogszabályban meghatározott üzemanyag-fogyasztási alapnorma átalányt veszi alapul a bíróság.

Mi szükséges a gépjármű használat esetén a költségtérítéshez?

A gépjármű forgalmi engedélye, valamint a tanú lakcímkártyája.

Légi jármű használatával felmerült költség:

Csak akkor téríthető meg, ha a bíróság a tanút külföldről idézi. Ebben az esetben a turistaosztályú jegy illetékkel számított összegét lehet megtéríteni. Ehhez be kell nyújtani a jármű igénybevételét igazoló jegyet vagy a viteldíjról kiállított számlát.

A fel nem sorolt közlekedés eszközök használatával felmerült költség akkor számolható el, ha igénybe vételét célszerűségi vagy takarékossági szempont indokolja; továbbá a távolságra, közlekedés viszonyokra és a tanú állapotára figyelemmel a kihallgatás megtartásához fűződő érdek indokolja.

Szállásköltség:

Ha a tanú kihallgatása olyan időpontban kezdődik, amikor a kihallgatás napján az odautazásra az éjszakai órákban kerülne sor (23.00 – 05.00 óra között). A számla szerinti, de legfeljebb a nyugdíjminimum ¼-ének megfelelő összeget lehet megtéríteni éjszakánként. Nem vehető figyelembe a szálláshoz kapcsolódó egyéb ellátással és szolgálatatással felmerülő költség. A szálláshely által kiállított számlát kell a tárgyalásra magával vinnie a tanúnak.

Mikor jár ellátási költség a tanúnak?

Amennyiben a tanú szállásköltség megtérítésére jogosult vagy a lakóhelyéről a kihallgatás helyére utazás és a visszautazás, valamint maga a kihallgatás együttes időtartama egy napon belül a 6 órát meghaladja. Egy napra eső ellátási költség a nyugdíjminimum 3%-a (jelenleg 855,- Ft/nap).

A munkából kiesett időre járó költségtérítés:

Ha a tanú a munkából kiesett időre nem jogosult távolléti díjra, abban az esetben a munkából kiesett időre – beleértve az utazással töltött időt is – óránként a nyugdíjminimum 1,5 %-ának megfelelő költségtérítés illeti meg (jelenleg: 427,5,- Ft). Ennek megállapításához szükséges a munkaviszony fennállásárólt igazoló okirat bemutatása, valamint a tanú nyilatkozata, hogy a munkából kiesett időre nem jogosult távolléti díjra.

Jár-e költségtérítés a kiskorú kísérőjének vagy az állapotánál fogva önállóan megjelenni nem képes tanút kísérő személy részére?

Igen, megilletik a fenti költségek. Amennyiben kétség merül fel a tanú megjelenésre képtelen állapota tekintetében, abban az esetben erről az állapotról orvosi igazolást kell bemutatni. Csak egy kísérő tarthat igényt a költségtérítésre.

Mikor kell a felmerülő költségigényt bejelenteni?

A tárgyaláson, a tanú meghallgatása során.

Jár-e költségtérítés, amennyiben a munkáltató is megtéríti a tanú költségeit?

Amennyiben a munkáltató a tanú költségeit megtéríti kiküldetési költségként vagy más módon, abban az esetben nem jár útiköltség, ellátási költség és szállásköltség.

Milyen pénznemben jár a költségtérítés? Lehet-e devizában igényelni?

A tanú költségigényét a törvényes magyar pénznemben kell teljesíteni. Külföldi pénznemben felmerült költségek esetén a felmerülés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamot kell figyelembe venni.

Mikor tagadhatja meg a tanú a vallomástételt a polgári ügyekben?

A tanúnak minden esetben megjelenési kötelezettsége van, a tárgyaláson az eljáró bíró tájékoztatja a tanút, hogy mely esetekben tagadhatja meg a vallomástételt.

Van-e lehetőség a tanú adatainak zárt kezelésére?

Igen.

Mit jelent a zárt adatkezelés?

A bíróság rögzíti a tárgyaláson a tanú személyi adatait, de olyan módon, hogy sem a felek, sem képviselőik, sem az eljárás más szereplői ahhoz nem férhetnek hozzá. Zárt borítékban elhelyezett külön lapon rögzíti a bíróság a tanú adatait amelyet az iratborítóhoz csatol.

Alkalmazható-e kényszerintézkedés a tanúval szemben?

Igen.

Pénzbírság: legmagasabb összege 500.000,- Ft, kiskorú esetén 300.000,- azzal, hogy az nem haladhatja meg a pertárgy értékét. A kiszabott pénzbírságot nem lehet átváltoztatni szabadságvesztésre.

A pénzbírság kiszabásának okai:

Ha a tanú szabályszerű idézésre nem jelent meg és távolmaradását alapos okkal előzetesen nem mentette ki vagy engedély nélkül távozott a kihallgatás helyszínéről.

Ha a tanú a vallomástételt, illetve a közreműködést az ok előadása nélkül vagy a bíróság jogerős határozata ellenére a következményekre történt figyelmeztetés után megtagadja.

Ezekben az esetekben a tanút a bíróság pénzbírsággal sújtja, továbbá az okozott költségek megfizetésére kötelezi.

Milyen öltözetben kell a tanúnak megjelennie a bíróságon?

Alkalomhoz illő ruhában, hivatalos helyen való megjelenéshez méltó öltözetben. Kerülendő a kényelmi papucs, a rövidnadrág, hölgyek esetében a figyelemfelhívó felső ruházat, a szabadidőruha, valamint a szakadt ruházat viselése.

Milyen viselkedési szabályok vonatkoznak a tanúra a tárgyalóteremben és a bíróság épületében?

A tanú a bíróság épületében kihallgatásra alkalmas egészségi állapotban kell, hogy megjelenjen – nem állhat alkoholos befolyásoltság, vagy bódító hatású szer befolyása alatt. A tanú a bíróság épületében a tárgyalóterem előtti folyosón várakozhat, előzetes bejelentése alapján a bíróság elrendelheti, engedélyezheti az épület más részében való várakozását, hogy a felekkel, eljárás szereplőivel ne kelljen találkoznia. A bíróság épületében a mobiltelefon használata kerülendő, kérjük, hogy mobiltelefonjukat néma vagy repülő üzemmódba állítsák. A tárgyalóteremben rágózni, trágár módon beszélni, tilos.