GY.I.K. büntetőeljárásban

Félek a vádlottól!

A tanúskodás állampolgári kötelesség, akit megidéztek, köteles az őt megidéző bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság előtt megjelenni.
Amennyiben a tanút a vádlott jelenléte zavarná, abban az esetben az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, valamint hivatalból a bíró eltávolíttathatja a tanú kihallgatásának idejére a vádlottat a tárgyalóteremből.
Erre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a vádlott jelenléte annyira zavarja a tanút, hogy a tanú emiatt nem tud az igazságnak megfelelő, teljes vallomást tenni. Önmagában az, hogy a tanú nem szívesen tartózkodik egy helyiségben a vádlottal, erre az intézkedésre nem adhat alapot.

Mit jelent a tanúvédelem?

 • A tanú személyi adatainak zártan kezelése: a bíróság hivatalból elrendelheti, míg a tanú vagy az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére elrendeli, hogy a tanú személyi adatait az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Ebben az esetben a tanú zártan kezelt adatait csak az eljáró bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tekintheti meg. Ettől kezdve az eljárást folytató szerv biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárás egyéb adataiból ne váljanak megismerhetővé; az eljáró szerv a tanú személyazonosságát az azonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg; a zártan kezelés megszüntetésre csak a tanú beleegyezésével kerülhet sor. Attól, hogy a tanú adatait zártan kezelik, a kihallgatáson személyesen kell megjelennie. Az eljárásban résztvevőknek a tanú adatait tartalmazó iratról csak olyan másolat adható, amely a tanú személyi adatait nem tartalmazza.
 • A tanú különösen védetté nyilvánítása:
 1. Akkor nyilvánítható a tanú különösen védetté, ha a vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményére vonatkozik,
 2. a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható,
 3. a személye, tartózkodási helye, valamint az, hogy az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tanúként kívánja kihallgatni, a terhelt és a védő előtt nem ismert,
 4. személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos fenyegetésnek lenne kitéve.
 5. A különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki.
 • A büntetőeljárásban részt vevők személyi védelme: különösen indokolt esetben az eljárást folytató bíróság tanácsának az elnöke, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság kezdeményezheti, hogy az eljárásban részt vevők a külön jogszabályban meghatározott személyi védelemben részesüljenek. A kérelmet az eljárást folytató bíróságnál, nyomozó hatóságnál, ügyésznél lehet előterjeszteni vagy szóban jegyzőkönyvbe mondani.
 • Tanúvédelmi program: a tanú, illetve családja a büntetőeljárás alatt és azt követően védelemben részesülnek. Ebben az esetben az eredeti személyazonosító adatait közli a tanú, azonban lakóhelyének, tartózkodási helyének közlése helyett a védelmet ellátó szerv címét jelöli meg. A tanú megtagadhatja a vallomást olyan adatra nézve, amellyel az új személyazonosságára, lakóhelyére, valamint tartózkodási helyére lehet következtetni.Az ilyen tanút a védelmet ellátó szerv útján kell idézni.

Nem tudok vagy nem akarok megjelenni a kitűzött időpontban, mit tehetek?

A tanú vallomástételi kötelezettség állampolgári kötelesség. Akit megidéztek, köteles az adott időpontban megjelenni az őt idéző szerv előtt, távolmaradását előzetesen, az alapos ok igazolásával együtt kell írásban bejelentenie a bíróságnak.

Melyek az igazolatlan távolmaradás következményei?

A tanúnak a távolmaradás okát igazolnia kell. Minden esetben ügyszámra hivatkozással, írásban kell bejelenteni a távolmaradást és annak okát, valamint csatolni kell az igazolást (orvosi igazolás, munkáltatói igazolás, stb...).
Ha a tanú idézés ellenére nem jelenik meg és ezt előzetesen, amint az akadály a tudomására jut, haladéktalanul vagy, ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után azonnal, alapos okkal nem igazolja, avagy az eljárás helyszínéről engedély nélkül távozik, elővezetése rendelhető el vagy rendbírsággal sújtható.
A tanút a meg nem jelenésével, illetve távozásával okozott költség megtérítésére határozattal kötelezi a bíróság.

Ha a tanú önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, illetve eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, a következő kihallgatásra elővezetése rendelhető el vagy a kötelezettségének teljesítése érdekében rendbírsággal sújtható.

Ha a tanút külföldről idézi a bíróság és nem tesz eleget az idézésnek, vele szemben ezek a jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak.

Milyen szankciókat alkalmazhat a bíróság a tanúval szemben?

 • Rendbírság: Legalacsonyabb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 200.000,- Ft. Különösen súlyos vagy ismételt esetben 500.000,- forintig terjedhet.
 • Elővezetés: Költsége 9.250,- Ft szolgálati gépkocsi használata esetén, amely az elővezetés időtartama és távolsága függvényében tovább emelkedhet.
 • Testi kényszer: A tanúval szemben akkor alkalmazható testi kényszer, amennyiben megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekmény biztosítása vagy a bizonyítási cselekmény foganatosítása céljából szükséges.

Hogyan igazolhatom a mulasztást?

Ha a tanú a tárgyalást önhibáján kívül mulasztotta el, a tárgyalás napjától számított 8 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
Ha a mulasztás később jutott a mulasztó tudomására vagy az akadály később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetve az akadály megszűnésével kezdődik. Hat hónapon túl nem lehet előterjeszteni igazolási kérelmet.
Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik.

A munkáltatóm nem enged el a tárgyalásra, mit tehetek?

A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a kihallgatásához szükséges időtartamban. Ezért a munkáltató köteles elengedni a tanút a tárgyalásra, a bíróság pedig a tanú kérésére igazolás állít ki arról, hogy a tárgyaláson idézésre megjelent.

Tehetek-e írásbeli vallomást?

A bíróság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követően vagy helyette írásban tegyen vallomást. Ebben az esetben a tanú a vallomását saját kezűleg írja és aláírja, az elektronikus úton készített vallomását minősített elektronikus aláírással látja el vagy a tanúnak más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti.

Az írásbeli vallomás megtétele nem zárja ki, hogy utóbb a bíróság a tanút, ha szükséges a kihallgatása céljából megidézze.

Nem emlékszem az ügyre/nem tudom miért idéztek/már elmondtam mindent a rendőrségen, mit tehetek?

A közvetlenség elve miatt, a bíróságnak újból meg kell hallgatnia a tanút, akkor is, ha a rendőrségen már mindent elmondott vagy a tanú nem emlékszik mindenre. A tanúvallomás ezen okból nem tagadható meg.

Nem akarok vallomást tenni, mely esetekben tagadhatom meg a vallomástételt?

A tanúvallomást megtagadhatja a tanú, ha

 • az eljárás alatt álló személy hozzátartozója,
 • aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben,
 • aki foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással a titoktartási kötelezettségét megsértené, kivéve, ha ez alól a külön jogszabály szerinti jogosult felmentette,
 • Médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, ha ezzel a neki információt adó személy kilétét felfedné.

A megjelenéssel felmerülő költségek:

A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a bíróság a külön jogszabályban meghatározott mértékben megállapítja és megtéríti.

Útiköltség:

 • A tanú lakóhelyéről a kihallgatás helyére való oda- és visszautazással ténylegesen felmerült és igazolt költségek (pl.: vasúti másodosztályú menettérti jegy ára; helyközi menettérti buszjegy ára; helyi tömegközlekedési menetjegy ára).
 • Gépjármű igénybevétele esetén a lakóhely és a kihallgatás helye alapján a legrövidebb oda-vissza út figyelembevételével a km távolság és a NAV által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzata, továbbá a parkolási díj. A számítás során a gépjármű hengerűrtatalma szerint a külön jogszabályban meghatározott üzemanyag-fogyasztási alapnorma átalányt veszi alapul a bíróság. Szükséges a forgalmi engedély és a lakcímkártya felmutatása. Ha ugyanarra a kihallgatásra több tanú ugyanazzal a gépjárművel érkezik, akkor az útiköltséget csak egy tanú esetében lehet igényelni.
 • Légi jármű igénybevételével járó költség csak akkor téríthető meg, ha a bíróság a tanút kifejezetten külföldről idézi. Ebben az esetben a turistaosztályú jegy illetékkel számított összegét lehet megtéríteni. Ehhez be kell nyújtani a jármű igénybevételét igazoló jegyet vagy a viteldíjról kiállított számlát.
 • A fel nem sorolt közlekedés eszközök használatával felmerült költség akkor számolható el, ha igénybe vételét célszerűségi vagy takarékossági szempont indokolja; továbbá a távolságra, közlekedés viszonyokra és a tanú állapotára figyelemmel a kihallgatás megtartásához fűződő érdek indokolja.
 • Valamennyi esetben a közlekedési eszköz igénybevételére jogosító jegy vagy a kibocsátott számla bemutatásával lehet igényelni az útiköltséget.

Szállásköltség:

Ha a tanú kihallgatása olyan időpontban kezdődik, amikor a kihallgatás napján az odautazásra az éjszakai órákban kerülne sor (23.00 – 05.00 óra között). A számla szerinti, de legfeljebb a nyugdíjminimum ¼-ének megfelelő összeget lehet megtéríteni éjszakánként. Nem vehető figyelembe a szálláshoz kapcsolódó egyéb ellátással és szolgálatatással felmerülő költség. A szálláshely által kiállított számlát kell a tárgyalásra magával vinnie a tanúnak.

Mikor jár ellátási költség a tanúnak?

Amennyiben a tanú szállásköltség megtérítésére jogosult vagy a lakóhelyéről a kihallgatás helyére utazás és a visszautazás, valamint maga a kihallgatás együttes időtartama egy napon belül a 6 órát meghaladja. Egy napra eső ellátási költség a nyugdíjminimum 3%-a (jelenleg 855,- Ft/nap).

A munkából kiesett időre járó költségtérítés:

Ha a tanú a munkából kiesett időre nem jogosult távolléti díjra, abban az esetben a munkából kiesett időre – beleértve az utazással töltött időt is – óránként a nyugdíjminimum 1,5 %-ának megfelelő költségtérítés illeti meg (jelenleg: 427,5,- Ft). Ennek megállapításához szükséges a munkaviszony fennállásárólt igazoló okirat bemutatása, valamint a tanú nyilatkozata, hogy a munkából kiesett időre nem jogosult távolléti díjra.

Jár-e költségtérítés a kiskorú kísérőjének vagy az állapotánál fogva önállóan megjelenni nem képes tanút kísérő személy részére?

Igen, megilletik a fenti költségek. Amennyiben kétség merül fel a tanú megjelenésre képtelen állapota tekintetében, abban az esetben erről az állapotról orvosi igazolást kell bemutatni. Csak egy kísérő tarthat igényt a költségtérítésre.

Mikor kell a felmerülő költségigényt bejelenteni?

A tárgyaláson, a tanú kihallgatása alkalmával.

Jár-e költségtérítés, amennyiben a munkáltató is megtéríti a tanú költségeit?

Amennyiben a munkáltató a tanú költségeit megtéríti kiküldetési költségként vagy más módon, abban az esetben nem jár útiköltség, ellátási költség és szállásköltség.

Milyen pénznemben jár a költségtérítés? Lehet-e devizában igényelni?

A tanú költségigényét a törvényes magyar pénznemben kell teljesíteni. Külföldi pénznemben felmerült költségek esetén a felmerülés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamot kell figyelembe venni.

Ki a kiskorú tanú?

A 14. életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. Kihallgatásánál törvényes képviselője jelen van.

A 14. életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet szembesíteni, ha ez a kiskorúban nem kelt félelmet.

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy kihallgatásán a törvényes képviselője jelen lehet.

Milyen öltözetben kell a tanúnak megjelennie a bíróságon?

Alkalomhoz illő ruhában, hivatalos helyen való megjelenéshez méltó öltözetben. Kerülendő a kényelmi papucs, a rövidnadrág, hölgyek esetében a figyelemfelhívó felső ruházat, a szabadidőruha, valamint a szakadt ruházat viselése.
Rágózni, mobil telefonálni a bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is tilos.